Furs del Regne de València.
Vicent García Editores,
Valencia, 1977.
Furs del Regne de València